Kristin.

Revision med precision – genomgång av gasprocessanläggningen

Vart sjätte år står gasprocessanläggning på Kårstö still. Då är det dags för en total genomgång av hela anläggningen. Det krävs planering, expertis och noggrannhet för att att hålla tidsschemat och få allt att flyta på enligt plan. För då Kårstö står för en betydande del av norsk gasexport, blir en försening mycket kostsam.

På Kårstö, norr om Stavanger, ligger Europas största gasprocessanläggning. Anläggningen har en central roll för transport och behandling av gas och kondensat. Trettiotvå fält från nyckelområden på den Norska kontinentalsockeln leverarar via 3 gasleder dagligen in till Kårstö. Där processas naturgas och kondensat för att sedan via två gasleder leveras vidare till Europa. Tjugofem procent av Norges årliga naturgasleverans/export till Europa går via Kårstö. Kårstö har möjlighet att emot 93,7 Sm3 naturgas. I tillägg till det kommer kondensat och lättolja från egen rörledning. Kårstö-anläggningen, inklusive gasrörledningarna till och från anläggningen, ägs av Gassled, med Gassco som operatör. Statoil står för den tekniska driften och har utvecklat den största delen av gasinfrastrukturen.

Säkerheten det primära
På gasprocessanläggningen är det full fokus på säkerheten. Förutom rigorösa säkerhetsrutiner för de 750 anställda och 400 leverantörer, så finns det på området också 2300 gasdetektorer, 750 flamdetektorer samt ett hundratal kameramaster.  Själva anläggningen måste också ses över med jämna mellanrum. Vart sjätte år gör Statoil en revision, dvs en komplett genomgång med underhåll av anläggningen. ”Man kan jämföra det vid flygplan. De kör sin flygning och blir sedan genomgågna och får underhåll på marken, så de är säkra inför nästa flygning”, säger Karl Börje Ask, Driftsingenjör på Statoil. ”Det finns så klart ekonomi i att ha en anläggning som fungerar felfritt, men det största skälet är säkerheten.”

Kräver noggrann planering
En revision börjar planeras mellan ett och halvt till två år innan. Generellt går lika många timmar åt till planeringen som till själva revisionen och underhållsarbetet, berättar Ask. ”Det är som ett gigantiskt pussel som ska läggas och logistiken är en stor del av det hela”, säger Ask. ”Ungefär 86-90 tusen timmar läggs på själva revisionsarbetet och ungefär 86 tusen timmar läggs på förberedelse, så halva tiden går till planering. Men den är jätteviktig.”Förutom att arbetet ska ske smärtfritt ska all extrapersonal ha både mat och boende.

För enbart revisionen hade Statoil 10 huvudkontrakt med leverantörer och 30 underleverantörer. Boendebaracker för över 400 personer och ett mattält sattes upp inne på området. Under revision var det runt 1000 personer som arbetade på området. Alla som arbetar under revisionen måste gå en säkerhetskurs. De som arbetar över 14 dagar  på anläggningen behöver genomgå en hel dags säkerhetsutbildning.

Viktigt med helt gasfri anläggning 
Under perioden 27 augusti till 15 september stängdes Kårstöanläggningen ner för genomgång och underhåll. Av hela revisionsperioden är 10 dagar vikta för underhållsarbete. Det är mycket viktigt att alla gasledningar på processanläggningen är helt fria från kolväten innan underhållsarbetet börjar och att rören sedan töms på syre innan de fylls på igen, med gas från fälten. Fyra dagar innan och fyra dagar efter underhållsarbetet töms rören på gas. AGA levererade cirka 1200 ton flytande kväve för tömning av gas innan och efter underhållsarbetet.

INGENJÖRER FRÅN LINDE ENGINEERING TILL NORGE
Linde Engineering fick kontraktet för konstruktion och byggnation av den första Kårstö-byggnaden som togs i bruk 1985. Ett flertal ingenjörer från Linde flyttade till Norge för att vara på plats under de år som byggnationen pågick.Många tog sina familjer med sig och de ordnades med en specialanpassad skolklass för de Linde-anställdas barn. För att de skulle ha lättare att acklimatisera sig när de väl flyttade tillbaka till Tyskland, skedde en stor del av undervisningen på tyska enligt tysk skolplan. Som mest gick ett tjugotal av de tyska ingenjörernas barn i norsk skola.

”Förutom den stationära huvudtanken på 200 kubik satte vi upp fyra extra kvävgastankar à 40 kubik och 10 extra för förångarflak på olika ställen utanför processanläggningen för att kunna förse Staoil med kvävgas”, säger Kjetil Veidel, Application Engineer och Key Account Manager för Statoil.  ”Statoil producerar visserligen kvävgas själva, men inte tillräckligt, så vi körde två bilar  om dagen med kvävgas under revisionen” , säger Veidel. ”Statoil har väldigt stort förtroende för AGA och har gett oss fritt tillträde. Vi har till exempel ledsagarbevis för chaufförerna och hanterar leveranserna och allt det administrativa kring leveranserna själva. ”

”Vi har upparbetade rutiner för sådana här typer av jobb. Våra produktions- och logistikavdelningar är mycket duktiga på att planera den här typen av jobb och vi har stor fördel av vår stora produktionskapacitet från många stora luftseparationsanläggningar på strategiska platser i regionen. AGAs tekniker har också stor erfarenhet av den här typen av projekt och ställer ofta upp på skiftbemanning dygnet runt eller har jour med snabb inställelsetid för att kunna säkerställa att kunden alltid får den gas som behövs. Här har vi Teknisk service på plats och kan agera snabbt om det skulle behövas”, säger Veidel. ”Nästa projekt är revision av anläggningen på Melköya 2017. Det är en tvåårsplanering med logistik och utrustning”, säger Veidel.

Snabbt och smärtfritt med specialistkompetens
”Eftersom vi inte kan ha några förseningar är det inte bara planeringen som är viktig, utan även att vi vet att vi kan lita på de leverantörer vi jobbar med. Vi vill ha de bästa även om det så gäller ventilleverantörer”, säger Ask. ”Vi tar till exempel i klätterspecialister och ett specialisteam från Molde för byte av de tre processfacklorna.”Anläggningen måste helt vara tom när facklorna töms då de bränner ut dem”, berättar Ask. Fackeltopparna byts ut med helikoptrar. Det tar ungefär en halvtimme att byta en fackeltopp. ”AGA är en viktig pusselbit revisionen, för utan kväve för att göra rören gasfria stannar arbetet av. Så leveranssäkerheten är mycket viktig”, säger Ask.  ”AGA har haft full kontroll  hela tiden och vi har aldrig haft någon anledning att oroa oss eller lägga oss i. Det faktum att AGA har tidigare erfarenhet är en stor fördel. De är värden på drygt 200 MSEK (cirka 22 M€) som passerar genom anläggningen per dag, så vi pratar om enorma förluster för Norge om det skulle uppstå någon försening”, sammanfattar Ask.

SUPPORT VID REVISIONSSTOPP
Många kunder inom raffinaderi, petrokemi och annan processkemisk industri behöver extra hjälp i samband med revisionsstopp och annat underhåll.
Stora rörsystemet ska spolas, inerteras och göras kolvätefria. Reaktorer behöver kylas innan det går att exempelvis byta katalysator. Rörledningar ska torkas och göras syrefria innan uppstart och många kunder använder helium för läcksökning.AGA kan hjälpa till med extra kvävgasleveranser och tillfällig utrustning för att klara de höga kapaciteter som behövs i samband med stopp och underhåll. AGA har mobila tankar i olika storlekar och flexibla system för förångning och flödesmätning. Likaså pumpar för att leverera höga tryck. Gasflöden upp till 15 000 m3/h kan levereras från en enda förångare. Ofta kan värdefull tid sparas genom att utrustningen spolas med stora flöden. Finns behov kan AGA leverera värmd gas för torkning eller kall gas för reaktorkylning

.

Text: Cecilia Rudengren
Foto: Statoil