Riskejä hiilidioksidillä ja typellä työskenneltäessä

Hiilidioksidi- ja typpikaasun käsittelyyn liittyy tiettyjä vaaroja. On olemassa kuitenkin menetelmiä, laitteita ja käytäntöjä, joilla riskit voidaan pitää minimissään.

Hiilidioksidin ja typen käyttöön liittyy etenkin kaksi vaaratekijää. Ensinnäkin molemmat aineet ovat erittäin kylmiä nestemäisessä muodossaan, minkä vuoksi ne voivat aiheuttaa vakavia palovammoja iholle ja vaurioittaa muita materiaaleja. Toisekseen näiden hajuttomien, värittömien ja mauttomien kaasujen vuoto voi nopeasti syrjäyttää suljetussa tilassa olevan hapen ja muodostaa siten kuolemanvaaran tilassa oleskeleville.

Ilmanvaihto
Magnus Olsson on AGAn turvallisuusinsinööri Ruotsissa. Hän sanoo, että tärkeintä hiilidioksidin ja typen kanssa työskenneltäessä on muistaa tuuletus. ”En voi liiaksi painottaa tuulettamisen tärkeyttä. Se on turvallisen kaasun käsittelyn A ja O”, hän sanoo.

Kaasuhälyttimet
Toinen tärkeä apu on happihälytin – laite, joka mittaa ilman happipitoisuuden ja antaa hälytyksen, mikäli happipitoisuus laskee alle turvallisen tason. Happihälyttimet voivat havaita erittäin pieniäkin vuotoja, joiden aiheuttajat voidaan poistaa yksinkertaisin toimenpitein, mikäli vuodot havaitaan riittävän aikaisin. Vuototarkistusten pitäisi kuulua osaksi päivittäistä rutiinia kaikkialla, missä käytetään hiilidioksidia ja typpeä.

Hiilidioksidia käytettäessä hälyttimen on mitattava hiilidioksidipitoisuutta, sillä hiilidioksidin HTP-arvo (haitalliseksi tunnettu pitoisuus) saattaa ylittyä jo ennen kuin happipitoisuus on laskenut vaaralliselle tasolle. ”Jokaisessa suljetussa tilassa on hyvä olla hälytin”, sanoo Olsson. ”Mutta pelkkä laite ei riitä. Tarvitaan myös selkeä toimintasuunnitelma mahdollisen hälytyksen varalle.”

Kun vuoto ilmenee
”Jos on havaittu suuri vuoto, mietintäaikaa ei ole”, hän jatkaa. ”On tiedettävä, milloin tilaan on turvallista mennä ja milloin ei; kuka saa mennä tilaan ja millaisin varustein. Ihminen ei voi mennä vähähappiseen tilaan ilman varusteita, sillä tajunnan menettäminen tapahtuu muutamassa sekunnissa.”

AGA tarjoaa koulutusta, hälyttimiä ja muita varusteita (esim. vuodonilmaisusuihke), joilla voidaan minimoida kaasuvuotojen riskit.
Tutustu AGAn kaasuturvallisuuskoulutuksiin: www.aga.fi\koulutus.